PRÁVA ONKOLOGICKÝCH PACIENTOV – ČO POTREBUJETE VEDIEŤ

0
Rate this post

Zákon obsahuje množstvo ustanovení, ktoré chránia onkologického pacienta a poskytujú mu (aspoň teoreticky) množstvo práv, napr. právo na primeranú úroveň zdravotníckych služieb, prístup k zdravotnej dokumentácii, dôvernosť lekárskych informácií alebo subjektívnosť v procese terapeutického rozhodovania.

Práva pacienta (vrátane onkologického pacienta) sú v zásade upravené v zákone zo 6. novembra 2008 – blog (“zákon o právach pacientov”). Niektoré otázky súvisiace s právami onkologického pacienta sú upravené aj v iných právnych predpisoch – v zákone o povolaní lekára a zubného lekára, v zákone o zdravotníckej činnosti, v zákone o zdravotnej starostlivosti financovanej z verejných prostriedkov alebo v Kódexe zdravotníckej etiky.

Na tomto mieste je vhodné pripomenúť inštitúciu ombudsmana pre pacientov (PPR). Ide o orgán zriadený na ochranu práv pacienta. Pacientsky ombudsman má niekoľko dôležitých kompetencií, predovšetkým povinnosť viesť vyšetrovanie v prípade podozrenia z porušenia práv pacienta.

ONKOLOGICKÉ PRÁVA PACIENTOV

Osoby podieľajúce sa na poskytovaní zdravotníckych služieb (napr. zdravotnícky personál), subjekty poskytujúce tieto služby, orgány verejnej správy zodpovedné za zdravotnú starostlivosť a Národný fond zdravia sú povinné dodržiavať práva pacientov.

Najdôležitejšie práva, na ktoré majú pacienti nárok, sú: Právo na zdravotné služby – znamená, že onkologický pacient má právo na zdravotné služby (diagnostiku a liečbu), ktoré zodpovedajú požiadavkám súčasných medicínskych poznatkov. Tvoria ho usmernenia vedeckých spoločností o liečbe ochorenia, výsledky vedeckého výskumu, klinická prax, vlastnosti podávaných liekov. V prípade ohrozenia zdravia alebo života má pacient právo na okamžité lekárske ošetrenie.

Dôležité je, že súdy čoraz častejšie rozhodujú, že onkologické ochorenia predstavujú život ohrozujúci stav, ktorý odôvodňuje okamžitú liečbu bez ohľadu na “veľkosť” zmlúv zariadení s Národným fondom zdravia. Právo na informácie a vyjadrenie – pacient starší ako 16 rokov má právo byť prístupným spôsobom informovaný o svojom stave, diagnóze, navrhovaných a možných diagnostických a liečebných metódach, výsledkoch liečby a prognóze.

Právo na hlásenie nežiaducich účinkov Právo na dôvernosť informácií týkajúcich sa pacienta – onkologický pacient má právo na dôvernosť informácií týkajúcich sa pacienta a získaných v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania zdravotníckymi pracovníkmi vrátane tých, ktorí pacientovi poskytujú zdravotné služby.

Právo na súhlas s poskytnutím zdravotných služieb – znamená právo súhlasiť s poskytnutím určitých služieb alebo odmietnuť takýto súhlas – po získaní informácií o zdravotnom stave, diagnóze, navrhovaných a možných diagnostických a liečebných metódach, ich dôsledkoch, očakávaných výsledkoch liečby alebo prognóze. Až po získaní týchto informácií máme do činenia s tzv. informovaným súhlasom.

Právo na rešpektovanie intimity a dôstojnosti – zaväzuje personál nemocnice a iné subjekty, ktoré sú povinné rešpektovať práva pacientov, aby zabezpečili podmienky, v ktorých nebude narušená intimita pacienta, čo je sféra, ktorá je ešte užšia ako súkromie, sféra, do ktorej pacient vpustí len svojich najbližších.

Právo pacienta na rešpektovanie intimity a dôstojnosti zahŕňa aj právo na pokojnú a dôstojnú smrť. Právo na prístup k zdravotnej dokumentácii – pacient (alebo jeho zástupca) má právo na prístup k zdravotnej dokumentácii týkajúcej sa jeho zdravotného stavu a zdravotných služieb, ktoré mu boli poskytnuté.

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný viesť, uchovávať a sprístupňovať zdravotnú dokumentáciu, ako aj zabezpečiť ochranu týchto údajov Právo na prítomnosť príbuzného pri poskytovaní služieb – ak si to pacient želá, môže ho pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti sprevádzať príbuzný. Osoba poskytujúca služby môže odmietnuť prítomnosť príbuzného, ak existuje pravdepodobnosť rizika epidémie alebo z dôvodov zdravotnej bezpečnosti pacienta. Odmietnutie sa zaznamená písomne.

Právo namietať proti názoru a rozhodnutiu lekára Právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života Právo na pastoračnú starostlivosť Právo na úschovu cenností.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu