Od právnika Rolanda Dubiniho

0
Rate this post

COVID-19: o hodnotení rizík z vystavenia biologickým faktorom

Koronavírusová pneumónia (Covid-19), chrípka, aktualizácia hodnotenia rizika neúmyselnej / občasnej expozície biologickým faktorom a preventívnych a ochranných opatrení.

Je zrejmé, že v tejto núdzovej fáze súvisiacej s neočakávaným šírením nového koronavírusu na našom území je otázka, či je aktualizácia hodnotenia biologického rizika povinná, užitočná alebo zbytočná, citlivou otázkou, ktorá vyvoláva rôzne názory.

Z tohto dôvodu sme sa po predchádzajúcich článkoch na túto tému rozhodli o nej pokračovať a zverejniť aj stanovisko právnika Rolanda Dubiniho.

Hovoriť o tejto možnosti, možno aj pokúsiť sa identifikovať konkrétne pracovné a/alebo územné situácie, pre ktoré by sa to mohlo vzťahovať, môže byť užitočné pri čakaní na definitívne objasnenie zo strany inštitucionálnych orgánov.

  • Reklama
  • Biologické riziko
  • Video kurzy v USB – Biohazard

Školenie o špecifických rizikách pracovníkov, ktorí pracujú s biologickými faktormi skupiny 3 (článok 37 legislatívneho dekrétu 81/08)

Regulačné indikácieČlánok 28 – Predmet hodnotenia rizikaHodnotenie uvedené v článku 17 ods. 1 písm. a) … musí zahŕňať všetky … riziká pre bezpečnosť a zdravie pracovníkov vrátane tých, ktoré sa týkajú skupín pracovníkov vystavených osobitným rizikám …

Článok 271 – Hodnotenie [biologického] rizika

1. Zamestnávateľ pri hodnotení rizika podľa článku 17 ods. 1 zohľadňuje všetky dostupné informácie týkajúce sa vlastností biologického činiteľa a pracovných metód, najmä:

a) klasifikáciu biologických činiteľov, ktoré predstavujú alebo môžu predstavovať nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, ako vyplýva z PRÍLOHY XLVI, alebo ak to nie je možné, klasifikáciu vykonáva sám zamestnávateľ na základe dostupných poznatkov a podľa kritérií uvedených v článku 268, odseky 1 a 2;

b) informácie o chorobách, ktorými europacolon sa možno nakaziť;

c) potenciálne alergické a toxické účinky;

d) znalosť choroby postihujúcej pracovníka, ktorá má byť v priamej súvislosti s vykonávanou prácou;

e) akékoľvek ďalšie situácie zverejnené príslušným zdravotníckym orgánom, ktoré môžu ovplyvniť riziko;

Synergia rôznych skupín použitých biologických činidiel

Zamestnávateľ… prijíma v súvislosti so zistenými rizikami ochranné a preventívne opatrenia uvedené v tejto hlave, pričom ich prispôsobuje osobitostiam pracovných situácií…

Pri činnostiach, ako sú činnosti uvedené ako príklad v PRÍLOHE XLIV, ktoré síce nezahŕňajú úmyselný úmysel pracovať s biologickými faktormi, ale môžu zahŕňať riziko vystavenia pracovníkov týmto faktorom, zamestnávateľ môže ignorovať uplatňovanie ustanovenia uvedené v § 273, 274 ods. 1 a 2, § 275 ods. 3 a 279, ak výsledky hodnotenia preukážu, že vykonanie týchto opatrení nie je potrebné.

synergia-roznych-skupin-pouzitych-biologickych-cinidielDokument uvedený v článku 17 sa dopĺňa o tieto údaje:

  • fázy pracovného procesu, ktoré zahŕňajú riziko vystavenia biologickým faktorom;
  •  počet pracovníkov zaradených do etáp uvedených v písmene a);
  • údaje o osobe zodpovednej za službu prevencie a ochrany rizík;

Prijaté pracovné metódy a postupy, ako aj uplatňované preventívne a ochranné opatrenia;havarijný program ochrany pracovníkov pred rizikami expozície biologickým faktorom 3. alebo 4. skupiny v prípade poruchy fyzikálnej izolácie.Pred vykonaním hodnotenia uvedeného v odseku 1 sa konzultuje zástupca pre bezpečnosť, ktorý má tiež prístup k údajom uvedeným v odseku 5.

Článok 272 – Technické, organizačné, procesné opatrenia

1. Pri všetkých činnostiach, pri ktorých hodnotenie uvedené v článku 271 poukazuje na riziká pre zdravie pracovníkov, zamestnávateľ vykonáva technické, organizačné a procedurálne opatrenia, aby zabránil akémukoľvek ich vystaveniu biologickým faktorom.

2. Zamestnávateľ najmä: obmedzuje pracovníkov vystavených alebo potenciálne vystavených riziku biologických faktorov na minimum;

Primerane navrhuje pracovné postupy, a to aj prostredníctvom používania vhodných bezpečnostných zariadeníchrániť pred náhodným vystavením biologickým činiteľom;prijíma opatrenia kolektívnej ochrany alebo individuálne ochranné opatrenia, ak sa expozícii nedá vyhnúť inak; …definuje havarijné postupy pri riešení havárií …

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu